honda mbx80 mtx80 nsr80 high performance racing clutch friction disc SET
honda mbx80 mtx80 nsr80 high performance racing clutch friction disc SET
 
  $29.99

 :HERE NOW!!
qty:

 
 
high performance friction disc set for honda mbx80 mtx80 nsr80!!! also fits:

ATC 185 1980 - 1983
ATC M 125 1986
CR R 50 1984 - 1985
CR R 60 1985 - 1986
CR R 80 1980 - 1983
CRM R 75 1989 - 1994
H 100 1984 - 1992
MBX FWD 80 1983 - 1986
MTX all models 80 1983 - 1984
NSR NS-1 75 1992 - 2000
NSR R 80 1987 - 1999
NSR V - X 50 1997 - 1999
SUPRA 100 1997 - 1999
TRX 90 1993 - 2011
TRX J 125 1988
XL all models 100 1978 - 1982
XR MOTARD 100 2006
XZ 100 2002


  rate this moped part be the first!